Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER

SERMAYE

İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/5/2017 tarihli ve

30067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının

Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmeliğin başlığında yer alan "İLE

BAĞLI KURULUŞLARININ" ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"MADDE 1 -

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık döner sermaye işletmelerinin idaresi,

sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"MADDE 3 -

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Döner sermaye işletme yöneticisi: Bakanlık

merkez işletmesinde Müsteşarı, taşra teşkilatında ise İl Sağlık Müdürünü,

c) İşletme: Sağlık Bakanlığı merkez ve İl Sağlık

Müdürlükleri döner sermaye işletmesini,

ç) İşletme birimi: Sağlık Bakanlığı merkez

birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü merkezi için kurulan birim (Sağlık Müdürlüğü

İşletme Birimi olarak adlandırılacaktır) ile İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı

sağlık tesislerinde (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri dahil)

kurulan birimi,

d) İşletme birimi bütçesi: İşletme birimlerinin

gelir ve gider tahminlerini gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe

konulan belgeyi,

e) İşletme birimi yöneticisi: İşletme biriminin en

üst yöneticisini,

f) İşletme bütçesi: İşletme birimlerinin

bütçelerinin konsolide edilerek oluşturulan ve

usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

g) Kanun: 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı

Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek

Döner Sermaye Hakkında Kanunu,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığında yer alan

"İdaresi," ibaresi "İdaresi ve Harcama Yetkililiği" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı

"İşletmenin idaresi ve harcama yetkililiği" olarak; aynı maddenin birinci

fıkrasında yer alan "işletmenin" ibaresi "işletme" olarak, aynı maddenin

ikinci fıkrasında yer alan "İşletmenin döner sermaye yöneticisi" ibaresi

"Döner sermaye işletme yöneticisi" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(3) Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim

yöneticileri harcama yetkilisidir.

(4) Taşra teşkilatında İl Sağlık Müdürü harcama

yetkilisidir.

(5) Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri,işletme biriminde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere; İl Sağlık

Müdürü, Sağlık Müdürlüğü İşletme Birimlerinde hiyerarşik olarak en yakın

yöneticilere, işletme birimi kurulan Sağlık Tesislerinde ise işletme birimi

yöneticisine harcama yetkisini devredebilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 -

(1) Döner sermaye işletmesinin mali ve muhasebe işlemleri ilgili mevzuatına

göre görevlendirilecek muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, döner sermaye

muhasebe yetkilisine yardımcı olmak üzere muhasebe yetkilisi yardımcıları

görevlendirilebilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 -

(1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için 209 sayılı Kanunun 1 inci

maddesinde belirtilen tutar kadar sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar her

bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilir.

(2) İşletmelerin her birine verilecek sermayenin miktarı

Bakanlıkça ihtiyaca göre belirlenir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 - (1)

Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya Müsteşar yetkilidir. Bu yetkisini

yazılı olarak devredebilir.

(2) Bölüm içi aktarmalarda aktarma yapmaya Bakanlık

merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri, taşra teşkilatında ise İl

Sağlık Müdürü yetkilidir."

MADDE 9 -

Aynı Yönetmeliğin 15 inci

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık

müdürlüğü işletme birimi ve bağlı sağlık tesisleri işletme birimi

bilançoları konsolide edilerek İl Sağlık Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi bilançosu Sağlık Bakanlığı merkez döner sermaye

saymanlığına gönderilir."

"(3) Sağlık Bakanlığı merkez döner sermaye

saymanlığı, Sağlık Bakanlığı merkez ve İl Sağlık Müdürlükleri döner sermaye

işletmelerinin bilançolarını Şubat ayı sonuna kadar konsolide

ederek elektronik veya kağıt ortamında istenilecek şekilde ilgili yerlere

verirler."

MADDE 10

- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu

maddesinin birinci fıkrasında yer alan

"Bakanlık ve bağlı kuruluşlar" ibaresi "Bakanlık ve merkez" olarak,

ikinci fıkrasında yer alan "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre" ibaresi "4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 22 nci maddesinin (g) bendi gereğince"

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11

- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 12

- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık

Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2018, 06:31


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER