Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Memura Etkileri

657 sayılı Kanun Devlet memurları hakkında uygulanacak disiplin cezalarını işlenen fiil ve halin niteliğine ve ağırlık derecesine

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Memura Etkileri

Devlet Memurları Kanununda düzenlenen 5 disiplin cezası arasında ağırlık bakımından ikinci sırada kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yer verilmiştir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına sebep olan durumlar ile bu cezanın memur üzerindeki etkilerinden bazılarına aşağıda değinilmiştir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilecek durumlar

**İşlenen bir fiil veya halin gerektirmesi durumunda

Memurun işlediği fiilin ağırlık derecesine göre, bulunduğu kademedeki ilerlemesi en az 1 yıl en çok da 3 yıl durdurulabilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

-Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

-Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

-Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

-Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

-Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

-Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

-Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

-Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

-Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

-Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

-Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,-Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

-Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

-Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

**Bir derece hafif ceza uygulanmasından kaynaklanan durumlarda

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek disiplin cezalarında, bir derece hafif olan ceza uygulamasına gidilebilmektedir.

Bu nedenle, Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren hallerde, bir derece hafif ceza uygulanmasına gidilerek kademe ilerlemesinin durdurulması şeklinde bir uygulama söz konusu olabilmektedir.

**Tekerrür uygulamasına gidilen durumlarda

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanmakta; aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza uygulamasına gidilmektedir.

Öte yandan, aylıktan kesme disiplin cezasının özlük dosyasından silinebilmesi için cezanın uygulanma tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Buna göre, aylıktan kesme disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin 10 yıl içerisinde yeniden işlenmesi ya da aynı süre içerisinde aylıktan kesme cezayı gerektiren farklı fiil ve hallerin işlenmesi nedeniyle verilen disiplin cezasının üçüncü uygulaması kademe ilerlemesinin durdurulması şeklinde olacaktır.

İlerleyebileceği kademe olmayanların kademe ilerlemelerinin durdurulması

Öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecelerin son kademelerinde bulunan memurlar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi halinde, bu ceza brüt aylıklarının 1/4’ü-1/2’sinin kesilmesi şeklinde uygulanır.

Memurluktan çıkarılmayı gerektiren kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları

Öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecelerin son kademelerinde bulunan memurlar hakkında aylıktan kesinti yapılmak suretiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasından sonra, aynı memur hakkında yeniden kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi durumunda, ilgilinin görevlerine son verilmesi gerekecektir.

Tekerrür düzenlemeleri nedeniyle, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin 10 yıl içinde (özlük dosyasından silinmesi için geçmesi gereken süre) tekerrüründe veya kademe ilerlemesinin durdurulması gerektiren farklı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanacaktır.

Kademe ilerlemesi cezası alanların atanamayacağı görevler

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler, 10 yıl boyunca; daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamamaktadırlar.

Sayılan görevlerde iken kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurların ise görevlerinden alınmaları gerekeceği değerlendirilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2018, 06:32


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER