AİLE HEKİMLERİNE YENİ HAKLAR VERİLDİ

COVİD-19 salgınına ilişkin uygulamalar kapsamında, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, bazı yeni haklar tanındı.

AİLE HEKİMLERİNE YENİ HAKLAR VERİLDİ

OVİD-19 salgınına ilişkin uygulamalar kapsamında, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, bazı yeni haklar tanındı.

Cumhurbaşkanının 4 Eylül 2020 tarihli ve 2937 sayılı Kararıyla çıkarılan “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugün (5 Eylül 2020) yayımlandı.

Yapılan değişikliklerin bazıları 1 Haziran 2020 ve bazıları da 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olarak uygulanacak.

Yapılan değişikliklere göre;

**Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; sağlık raporuyla belgelendirmesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce onaylanması koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda, hizmetin devamı için Halk Sağlığı Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacak. Bu değişiklik 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olacak.

**Sağlık raporuyla belgelendirmesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce onaylanması koşuluyla Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilecek. Bu düzenleme 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olacak.

**1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3.000.-TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850.-TL'yi geçmemek üzere, COVİD-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek. Bu düzenleme 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olacak.

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun" ibaresi "Aile Hekimliği Kanununun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri ya da sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İzin, rapor ve Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"COVİD-19 salgım nedeni ile yapılacak ilave ödemeler

GEÇİCİ MADDE 6- (1) 1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3.000.-TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850.-TL'yi geçmemek üzere, COVİD-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ilave ödemenin brüt tutan ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı; 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası ile 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında dikkate alınır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki "EK 1-A AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ"nin 1 inci maddesinde yer alan "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun" ibaresi "Aile Hekimliği Kanununun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki "Ek 1-B AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ"nin 1 inci maddesinde yer alan "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun" ibaresi "Aile Hekimliği Kanununun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmeliğin;

a)3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/6/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b)5 inci maddesi 1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c)Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CerenYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER