Devlet Personel Başkanlığından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimlerini gören personelin disiplin işlemleri hakkında görüş

Devlet Personel Başkanlığı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimlerini görmek üzere üniversitelere görevlendirilen personelin disiplin işlemleri hakkında görüş verdi.

Devlet Personel Başkanlığından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimlerini gören   personelin disiplin işlemleri hakkında görüş

Bildiğiniz üzere ilgili personel, kadroları Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kalmak şartıyla Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimlerini almak üzere üniversitelerde görevlendirilmektedir.

Bu çerçevede görevlendirilen kişiler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrası ve aynı kanunun 53/A maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılıp başlatılamayacağı hususunda verilen görüşte özetle;

1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek üzere yükseköğretim kurumlarına görevlendirilen personelin Sağlık Bakanlığında veya bu bakanlığın bağlı kuruluşlarında bulunan kadroları ile bağlarının devam ettiği, bu kişilerin her türlü mali ve sosyal haklarının söz konusu Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca 657 sayılı Kanuna tabi kadro unvanları esas alınarak karşılandığı, dolayısıyla devlet memurlarının uymakla yükümlü bulundukları mevzuata riayet etmekle mükellef oldukları; söz konusu kişilerin aynı zamanda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitini öğrencisi oldukları ve bu sıfatla uzmanlık eğitimi programının gereklerine uymak zorunda olduklarının değerlendirildiği,

2- Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek üzere yükseköğretim kurumlarına görevlendirilen personelin uzmanlık eğitimi programı kapsamında işledikleri fiiller hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem tesis edilebileceği,

3- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan ilk inceleme ve son soruşturma izni verilmesine ilişkin özel hükmün; yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının "görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlara" ilişkin olduğu, dolayısıyla üniversitelerde esas itibarıyla tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek üzere görevlendirilen ilgililer hakkında bu düzenlemenin uygulanamayacağı,

4- Bu kişiler hakkında devlet memurlarının uymakla yükümlü bulundukları mevzuata aykırı fiil ve hallerin kurumlarca tespit edilmesi halinde ilgililerin kadrolarının bulunduğu kurumların bilgilendirmesi gerektiği, söz konusu fiil ve haller nedeniyle verilecek disiplin cezalarının personelin bağlı bulunduğu kurumlardaki yetkili disiplin amirleri/kurulları tarafından 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri çerçevesinde tesis edilmesi gerektiği,

Mütalaa edilmiştir.

Yavuz Selim KAPLANYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER