Bakanlıktan Nöbet Muafiyetleri ile İlgili Yazı

Her zaman dediğimiz gibi Bakanlığımız uygulamada bütünlük sağlansın ve personel memnuniyeti sağlansın ve adalet olsun istiyor. Bu yazıdan da amaçlanan bu ancak biz şimdiden sahada yaşanacaklara bir bakalım.

Bakanlıktan Nöbet Muafiyetleri ile İlgili Yazı
  • 25 yıl üzeri olan personel ihtiyaç var derken nöbete konulurken, 25 yıl altı çalışması olan personel kalite, eğitim, hukuk büro, basın yayın,enfeksiyon kontrol hemşireliği,TİĞ,tıbbi sarf, servis sorumlu hemşireliği gibi alanlarda nöbetsiz olarak çalıştırılaca mı?
  • Nöbet tutamaz raporu olan personel ihtiyaç var denilerek mesai ye yazılırken il,ilçe sağlık müdürlüklerinde ve ADSM'lerde geçici görev ile personel çalıştırılmasına devam edilecek mi?
  • Resmi Gazete'de yer almasına rağmen servis sorumlu hemşireleri uzman hemşirelerden yapılmayacak mı?
  • Resmi Gazete'de yer almasına rağmen Gözetmen hemşireler gündüzde de çalıştırılmaya devam edecek mİ?

                                                 DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2012 tarihli ve 6430 sayılı yazısı.


Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin, 37.maddesinde “Yataklı tedavi
kurumlarında hizmetlerin, günün 24 saatinde kesintisiz olarak yürütülmesi esastır.” 38.
maddesinde ise “Hastane baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye
uğramaması amacıyla personel sayısını da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde
farklı çalışma saatleri belirleyebilir.” hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun günün 24 saatinde devamlılık gösteren
hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti konu başlıklı 101. maddesinde ise “Günün yirmi
dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve
şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi
hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü
haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi
verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi
verilemez” denmektedir.
Başbakanlığın 30.01.2010 tarihli ve 27478 (2010/2) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler konulu Genelgesinin 3
üncü maddesinde; Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile
bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin
günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağı ve personelin mesai saatleridışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacağı belirtilmektedir.
Hizmette 25 yılın tamamlamış personelin çalışma esaslarını düzenleyen Genelge
hükmünde; nöbetten muaf tutma işlemleri hizmetin aksatılmaması şartına bağlanmış ve
uygulama yetkisi kurum amirine bırakılmıştır. Bu nedenle, 25 yılını dolduran personelin
nöbet hizmetlerinden muaf tutulma işleminin çalışma barışının bozulmaması ve hizmetin
aksamaması hususları dikkate alınarak kurum amirleri tarafından değerlendirilmesi
talimatlandırılmıştır.
Sağlık sorunları nedeniyle alınmış olan sağlık kurulu raporlarında, personelin hangi
tıbbi gerekçe ile nöbet hizmetlerinden muaf tutulacağının ayrıntılı olarak belirtilmesi, “tek
başına çalışamaz”, “gece çalışamaz”, mesleğini icra edemez gibi net ifadelerle uygun çalışma
şartlarının tanımlanması, sağlık durumu sebebiyle nöbetten muaf tutulma talebinin personel
durumu da dikkate alınarak kurum amirince değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu minvalde, sağlık mazereti nedeniyle almış oldukları sağlık kurulu raporuna
istinaden gece nöbeti ve gece vardiyası hizmetlerine katılmayan personelin hafta sonu ve
resmi tatil günlerinde gündüz çalışma saatlerine isabet eden 08.00-17.00 saatleri içerisinde
çalıştırılmalarına engel bir durum bulunmadığından;
İdareler tarafından yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin
yapılması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
                                                                                e-imzalıdır.
                                                                      Prof. Dr. Rahmi KILIÇ

                                                                                Bakan a.
                                                                             Genel Müdür

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 20:32


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER